НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Консулын газрын нотариатч нь нотариатын үйлдэл хийхдээ холбогдох хууль болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 171 тоот тушаалаар баталсан “Нотариатын үйлдэл хийх заавар”-ыг мөрдлөг болгон ажиллана.

Нотариатын үйлдэл хийх төрөл:

 • - гэрээ, хэлцэл гэрчлэх;
 • - гэрээслэл гэрчлэх;
 • - итгэмжлэл гэрчлэх;
 • - өвлөх эрхийн гэрчилгээ олгох;
 • - өвлөгдөх эд хөрөнгийг хамгаалах;
 • - хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах баримт бичиг гэрчлэх;
 • - эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбогдох баримт бичиг гэрчлэх;
 • - гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болон дундаа хэсгээр өмчлөх эд хөрөнгөөс ногдох хэсгээ өмчлөх эрх гэрчлэх;
 • - баримт бичгийн хуулбарыг гэрчлэх;
 • - баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх;
 • - нотариатын мэдэгдэх хуудас бичих зэрэг болно.

Нотариатын үйлдэл хийхэд тавигдах шаардлага: 

 • - Үйлчилгээний зардалтай танилцсан байх,
 • - Баримт бичгийн бүрдүүлбэрийг үйлчлүүлэгч бүрэн хангасан байх,
 • - Үйлчлүүлэгч нь нотариатчийн ажлын байранд өөрийн биеэр ирэх,
 • - Гэрчлүүлэх баримт бичгийг харандаа, арилдаг тосон бал, уусдаг бэхээр бичихгүй байх,
 • - Баллах, засварлах, үг, үсэг дарахгүй байх,
 • - Иргэний баримт бичиг, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хугацаа хүчинтэй байх,
 • - Нотариатын үйлдэлд хийлгэх үед үйлчлүүлэгч хуулийн аливаа зөрчилгүй байх, 

Үйлчлүүлэгчийн хувийн байдлыг тогтоох:

Нотариатын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт заасны дагуу үйлчлүүлэгчийн хувийн байдлыг дараах баримт бичгийг үндэслэн тогтооно.

 • - Иргэний үнэмлэх,
 • - 16 нас хүртэлх хүүхдийн төрсний гэрчилгээ,
 • - Цэргийн батлах, офицерийн үнэмлэх,
 • - Цагаач, харьяалалгүй хүний оршин суух үнэмлэх,
 • - Гадаад иргэний паспорт,

Нотариатын тариф:

 • - Итгэмжлэл:  6000 вон
 • - Нотариат:     2000 вон
 • - Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрээ: Үнийн дүнгийн 0.03-0.05%
 • - Бусад гэрээ: 1 сая хүртэл төгрөгөөс 0.02%, 1 сая төгрөгөөс дээш 0.01%
 • - Факсын үйлчилгээ: 10000 вон            

Дараахь холбоосоор орж, загвар маягтын дагуу итгэмжлэлээ бичнэ үү:

Маягт 1

Итгэмжлэл /Ерөнхий/

Загвар маягт харах

Маягт 2

Орон сууц /1 өмчлөгч/

Орон сууц /2 өмчлөгч/

Орон сууц /3 өмчлөгч/

Загвар маягт харах

Маягт 3

Хашаа, байшин

Загвар маягт харах

Маягт 4

Үл хөдлөх хөрөнгө /1 өмчлөгч/

Үл хөдлөх хөрөнгө /2 өмчлөгч/

Үл хөдлөх эд хөрөнгө /3 өмчлөгч/

Загвар маягт харах

Маягт 5

Шүүхэд төлөөлөх

Загвар маягт харах

Маягт 6

Тэтгэвэр авах

Загвар маягт харах

Маягт 7

Хадгаламж захиран зарцуулах

Загвар маягт харах

Маягт 8

Хүүхдийн мөнгө авах /1 хүүхэд/

Хүүхдийн мөнгө авах  /1-ээс дээш хүүхэд/

Загвар маягт харах

Маягт 9

Газар авах /1 хүн/

Газар авах /2 хүн/

Газар авах /3 хүн/

Загвар маягт харах

Маягт 10

Иргэний үнэмлэх авах

Загвар маягт харах

Маягт 11

Хүүхэд харгалзан авчрах (монголоос авчрах)

Загвар маягт харах

Маягт 12

Хүүхэд харгалзах авч явах (англи хэлээр)

Загвар маягт харах