Гэрээ, хэлэлцээр

1.Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (татах)

2. БНСУ-д ажилчин явуулах тухай Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, БНСУ-ын Хөдөлмөрийн яамны хооронд байгуулсан харилцан ойлголцлын тунхаг бичиг ( татах)

3. Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр ( татах)

4. Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх удирдлагын тохиролцоо ( татах)

5. Монгол Улс, БНСУ-ын хооронд ялтан шилжүүлэх тухай гэрээ ( татах)

6. Иргэний болон худалдааны хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, БНСУ хоорондын гэрээ ( татах)