Гэрээ, хэлэлцээр

2023-06-13


Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1991.03.28 үзэх
Орлогын татварыг давхардуулж  ноогдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс, БНСУ-ын хоорондын хэлэлцээр 1992.04.17 үзэх
Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.07.28 үзэх
Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улс, БНСУ хоорондын гэрээ 1999.05.31 үзэх
Монгол  Улс, БНСУ-ын хооронд эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ 1999.05.31 үзэх
Техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 1999.11.08 үзэх
Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2003.11.24 үзэх
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2006.05.08 үзэх
Монгол Улс, БНСУ-ын хооронд ялтан шилжүүлэх тухай гэрээ 2007.05.28 үзэх