Үйлчилгээний хураамж

2023-06-13


 
       
    (Ханш: 1,300 вон)
Д/д Үйлчилгээний үнэ USD  Вон 
Нэг. Нотариатын үйлчилгээ
1 Итгэмжлэл гэрчлэх 10      13,000
2 Баримт бичгийн орчуулга гэрчлэх /1хуудас/ 5         6,500
3 Баримт бичгийн хуулбарыг үнэн зөвийг гэрчлэх /1хуудас/ 5         6,500
4 Баримт бичигт зурсан гарын үсгийг үнэн зөвийг гэрчлэх 5         6,500
5 Цахим шуудангийн үйлчилгээ /КГ-т хүргүүлэх/        10,000
Хоёр. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
1 Төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10      13,000
2 Гэрлэсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10      13,000
3 Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх 10      13,000
4 Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгэх 10      13,000
5 Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25, 45 насанд сольж олгох /биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гар хурууны хээ/-ийн бүртгэлд бүртгэх 15  
6 Монгол Улсын иргэний үнэмлэх дахин олгох /биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гар хурууны хээ/-ийн бүртгэлд бүртгэх 25  
7 Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох 50  
8 Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10      13,000
9 Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох 15      20,000
10 Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, иргэний харьяаллаа сэргээх тогтоолгох хүсэлтийг хянан шийдвэрлүүлэх        27,500
       
 
       
Консулын үйлчилгээний төлбөрийг доорх дансанд тушаана уу. 
Воны данс: Woori bank /우리은행/Үри банк:1005-002-920-702  
Ам.долларын данс: Woori bank /우리은행/Үри банк:1081-800697-646
Хаяг: 145, Centum jungang-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea  
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145 (재송동)