КГ-аас үзүүлэх үйлчилгээний төлбөр

Үйлчилгээний төрөл, нэр

Үйлчилгээний төлбөр

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
1

Төрсний бүртгэл

 

2

Гэрлэлтийн бүртгэл

 
3

Гадаад паспорт шинээр мэдүүлэх

 
4

Гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгах

 
5

Буцах үнэмлэх олгох

 
6

УБЕГ-аас иргэний бүртгэлтэй холбоотой лавлагаа, тодорхойлолт гаргуулж өгөх

 
Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ
7

Нотариат /ерөнхий/

 
8

Бүх төрлийн гэрээ гэрчлэх

 
9

Итгэмжлэл гэрчлэх

 
10

Иргэний хишиг, хувь авах итгэмжлэл, тодорхойлолт гэрчлэх

 
11

Хүний хөгжил сангаас хүүхдийн мөнгө авах

 
12

Баримт бичгийг болон баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх

 
13

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх

 
14

Баримт бичгийн орчуулга гэрчлэх

 
Гурав. Консулын үйлчилгээ
15

БНСУ-д оршин сууж, суралцаж байгаа тухай тодорхойлолт гаргах

 
16

Хилийн чанадад зорчих насанд хүрээгүй хүүхдийг бусдад өгч явуулах итгэмжилсэн захидал олгох

 
17

Консулын тойргийн мужуудад үйлдэгдсэн баримт бичигт консулын баталгаа гаргах

 
18 Иргэний бүртгэлийн баримт бичиг өмчлөх, эзэмших эрхийг нотолсон гэрчилгээ зэрэг баримт бичгийн орчуулга хийх